Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. Heb je er een vraag over? Neem contact met ons op.

Artikel 1 - Algemeen

1.1 iwell is een bedrijf dat de energietransitie versnelt en vandaag bouwt aan de energievoorziening van morgen. Duurzamer, schoner en groener. iwell B.V. is statutair gevestigd in Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65957954 (hierna: Algemene Voorwaarden).

1.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen- en opdrachten van en overeenkomsten- en rechtsbetrekkingen met iwell met een Wederpartij (hierna: Wederpartij). Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 2 – Offertes, opdrachten en overeenkomsten

2.1 iwell brengt offertes uit en sluit overeenkomsten op basis van de door Wederpartij verstrekte informatie. Wederpartij verstrekt aan iwell de meest recente benodigde informatie. De offerte wordt geacht juist te zijn, iwell gaat uit van de juistheid van de door Wederpartij verstrekte informatie en is niet aansprakelijk voor fouten op basis van foutief verstrekte informatie. Eventuele additionele kosten en/of eventuele schade voortvloeiend uit foutieve informatie komen voor rekening van Wederpartij.

2.2 Overeenkomsten en/of opdrachten komen tot stand op het moment dat iwell de offerte en/of overeenkomst ondertekend retour heeft ontvangen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden en/of in de offerte nietig zijn of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of de offerte onverminderd van toepassing. iwell en Wederpartij worden geacht ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen nieuwe bepalingen overeen te zijn gekomen, die de oorspronkelijke bepalingen naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 3 – Uitvoering

3.1 iwell werkt op basis van een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald. Iwell zal zich naar beste kunnen inspannen om een opdracht of overeenkomst met uiterste zorgvuldigheid uit te voeren.

3.2 iwell mag de werkzaamheden opschorten indien Wederpartij niet tijdig alle gegevens en bescheiden ter beschikking stelt welke redelijkerwijze van belang kunnen zijn in verband met uitvoering van de werkzaamheden. iwell gaat uit van juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens en bescheiden door Wederpartij. In geval informatie niet juist of onvolledig blijkt, zijn de gevolgen, additionele kosten en/of eventuele schade voor rekening van Wederpartij.

3.3 Wederpartij is gehouden een veilige werkomgeving te bieden aan medewerkers van iwell, of een door iwell ingeschakelde derde. Hieronder valt minstens, maar niet uitsluitend, de mogelijkheid tot het spanningsloos maken van de gehele elektrische installatie. Indien Wederpartij niet in een voldoende veilige werkomgeving kan voorzien is zij gehouden dit tijdig te melden aan iwell en zijn de gevolgen, additionele kosten tot het voorzien in een veilige omgeving en/of eventuele schade voor rekening van Wederpartij.

3.4 Indien partijen derden wensen te betrekken, zullen zij daartoe slechts overgaan nadat daarover schriftelijk overeenstemming is bereikt met uitzondering van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Tarieven en facturatie

4.1 Tenzij in de offerte of overeenkomst anders is overeengekomen, zijn de tarieven inclusief reiskosten en exclusief BTW.

4.2 Iwell is gerechtigd om meerwerk in rekening te brengen. Indien meer of andere werkzaamheden benodigd zijn dan aangegeven in offerte of overeenkomst, dan zal iwell de Wederpartij hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen tezamen met een raming van de verwachte meerkosten voor zover mogelijk.

4.3 iwell is gerechtigd de tarieven van lopende contracten jaarlijks te indexeren aan de hand van de CBS-CPI (peildatum januari) gegevens voor inflatie.

4.4 Op basis van de offerte en/of overeenkomst stuurt iwell een factuur, deze door iwell ingediende factuur dient binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan en vanaf de eenendertigste dag is de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Bezwaren ten aanzien van facturen dienen schriftelijk binnen deze betaaltermijn bij iwell te worden ingediend. Bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

4.5 Tenzij in de offerte en/of overeenkomst anders is overeengekomen is Wederpartij gehouden om een gedeelte van het gefactureerde bedrag te betalen bij ondertekening van de offerte/overeenkomst en het overige gedeelte van het gefactureerde bedrag bij levering van de afgesproken werkzaamheden. Het percentage is overeengekomen in de offerte. Betaling dient te geschieden in EURO door middel van overmaking ten gunste van een door iwell aan te wijzen bankrekening.

4.6 Iwell is gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten wanneer een factuur niet binnen de betreffende betalingstermijn is voldaan. iwell is daarnaast bevoegd een voorschot op een factuur te verlangen van Wederpartij indien iwell dit noodzakelijk acht, of een opdracht te annuleren wanneer zij op redelijke grond voorziet dat betaling uit zal blijven.

4.7 Indien de overeenkomst tussen meer partijen is gesloten, zijn alle partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de facturen. Uitsluitend Wederpartij kan aan iwell bevrijdend betalen. Betalingen aan haar medewerker(s) of door haar ingeschakelde derden, van welke aard of in elke vorm ook, zijn niet toegestaan en ontslaan de Wederpartij niet van haar betalingsverplichting ten opzichte van iwell. Evenmin kunnen zij grond zijn voor een beroep op verrekening.

Artikel 5 – Installatie en wijzigingen

5.1 Het aansluiten en in bedrijf stellen van het door iwell aangeboden batterijsysteem en daaraan gerelateerde componenten op de elektrische installatie van de klant wordt uitgevoerd door iwell of een door iwell aangewezen derde partij. Het demarcatiepunt voor het aansluiten van het batterijsysteem door iwell is opgenomen in de offerte. De werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd vóór het demarcatiepunt om het batterijsysteem te kunnen aansluiten en in bedrijf te hebben worden door de Wederpartij uitgevoerd en vóór het aansluiten van het batterijsysteem opgeleverd. Iwell kan tegen meerkosten deze werkzaamheden verrichten. Indien dit het geval is, wordt dit schriftelijk afgesproken door partijen. Iwell bepaalt of de gedane aanpassingen conform de eisen zijn om het batterijsysteemveilig aan te kunnen sluiten en in bedrijf te stellen. Vertraging en/of extra kosten die volgen uit het niet in orde zijn van de installatie voor het demarcatiepunt komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

5.2 Bij levering van de installatie draagt iwell de verantwoordelijkheid van de installatie over aan de Wederpartij, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen.

5.3 Wederpartij is zich ervan bewust en accepteert dat wanneer er nieuwe (significante) stroomverbruikers of stroom opwekkers op de bestaande aansluiting toegevoegd worden, het de verantwoordelijkheid is van Wederpartij om te onderzoeken of dit binnen de huidige aansluiting kan. iwell is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor gevolgen, additionele kosten en/of eventuele schade ten gevolge van het toevoegen van nieuwe stroomgebruikers en opwekkers.

5.4 iwell maakt inschattingen van de mogelijke besparing en het verdienpotentieel bij een Wederpartij op basis van metingen en/of analyses van het energieprofiel en aangeleverde informatie. Als het werkelijke energieprofiel na installatie van de batterij afwijkt, bijvoorbeeld door het vergroten of verkleinen van de belasting of andere gebruikspatronen van grote verbruikers dan wel opwekkers in de elektrische installatie, dan kunnen door iwell eerder weergegeven potentiële besparingen afwijken. Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een gedane inschatting door iwell.

5.5 Gedane wijzigingen aan het batterijsysteem door de Wederpartij, ontslaan iwell van iedere vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van het batterijsysteem, tenzij Wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van iwell.

5.6 Wederpartij beheert de installatie conform de geldende normen. Wederpartij verklaart door het tekenen van de overeenkomst dat hij bekend is met de geldende normen en dat hij in staat is hieraan te voldoen.

5.7 Wederpartij is verantwoordelijk voor het opruimen en schoonhouden van de ruimte en of de omgeving waarin het batterijsysteem zich begeeft. Dit met het doel om de levensduur van het batterijsysteem te maximaliseren en risico op incidenten te minimaliseren.

5.8 Wederpartij draagt zorg voor het voldoen aan de bouwkundige brandveiligheidseisen en aanleggen van de geëiste brandveiligheidsinstallatie welke kan bestaan uit onder andere, maar niet uitsluitend, detectie-, doormelding-, ontruimings- en blusinstallatie van de ruimte en/of de omgeving waarin de het batterijsysteem opgesteld is, conform advies van iwell bij inbedrijfstelling of vigerende regelgeving als deze meer eisen stelt dan het advies van iwell. Hieronder vallen ook, maar niet uitsluitend, de daarbij behorende periodieke inspecties en controles van de bouwkundige en brandveiligheidsinstallatie.

5.9 Wederpartij is en blijft installatieverantwoordelijke (IV’er) voor de gehele elektrotechnische en brandveiligheidsinstallatie. Wederpartij is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor inspecties en keuringen van de gehele installatie zoals beschreven in de geldende normen, inclusief het deel van de installatie dat door iwell of een door iwell aangewezen derde is aangepast om de installatie aan te sluiten. Hieronder valt onder meer (maar niet uitsluitend) het voldoende groot dimensioneren van de installatie om alle stromen aan te kunnen conform de geldende normen, het voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de netcode en het beperken van de fase ongelijkheid in de belasting van de fase. 

5.10 Gedurende de gehele periode dat de batterij bij Wederpartij staat zorgt Wederpartij ervoor dat de ruimte en/of omgeving waarin het batterijsysteem opgesteld is, voldoet aan bouwkundige en installatietechnische eisen zoals voorgeschreven door iwell en geldende wetgeving. Aanpassingen die hierin nodig zijn, volgend uit bijvoorbeeld wijziging van normen, regels en wetgeving, komen voor risico en rekening van Wederpartij en worden uitgevoerd in overleg met iwell. 

5.11 Indien iwell en Wederpartij overeenkomen dat iwell gebruik kan maken van een lokale, bekabelde internetverbinding, zorgt Wederpartij dat deze beschikbaar is voor de gehele duur van de overeenkomst. Indien er wijzigingen worden doorgevoerd in de internetverbinding of de manier van toegang, wordt dit minimaal 2 maanden vooraf aan iwell medegedeeld. Indien hiervan geen tijdige mededeling wordt gedaan zijn mogelijke kosten voor rekening en risico van Wederpartij.

5.12 Batterijsystemen van iwell hebben een hoge uptime. Echter iwell kan geen 100% uptime van het batterijsysteem garanderen. Iwell kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige vorm van gevolgschade, ontstaan door het niet functioneren van de batterij (bijv. productieprocessen, opbrengsten energiehandel). Iwell garandeert aan Wederpartij de inspanningsverplichting zo snel als mogelijk het batterijsysteem weer in werking te stellen. Dit is voor kosten van Wederpartij tenzij in een specifieke situatie anders overeen gekomen.

5.13 Het is iwell toegestaan het batterijsysteem in te zetten op de energie handelsmarkten, tenzij specifiek anders overeengekomen.

5.14 Indien van toepassing, is Wederpartij zelf verantwoordelijk voor uitvoer en kosten van het aanpassen van de aansluit- en transportovereenkomst met de netbeheerder.

Artikel 6 – Data

6.1 Wederpartij geeft iwell toestemming tot het uitlezen en gebruik maken van alle data van het batterijsysteem en de energiemeters die zijn geplaatst of worden uitgelezen om het systeem correct en veilig te laten functioneren.

6.2 iwell gebruikt de data van het batterijsysteem uitsluitend voor technische doeleinden zoals monitoring en verbetering van diensten en product, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 – Toegang

7.1 De toegang tot het batterijsysteem is beperkt tot iwell en door iwell aangewezen derden. De ruimte en/of omgeving waarin het batterijsysteem is opgesteld is toegankelijk voor iwell, door iwell aangewezen derden, de Wederpartij en daarvoor aangestelde en bevoegde personen door Wederpartij.

7.2 De Wederpartij verleent iwell, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te allen tijde toegang tot het batterijsysteem en verstrekt aan iwell daartoe de benodigde sleutels of andere toegangsmiddelen bij ondertekening van het contract, zoals maar niet uitsluitend het recht van overpad. Zonder toegang kan iwell niet en is iwell niet gehouden om haar onderhouds- en monitoring afspraken na te komen. Indien iwell haar verplichtingen op grond van onvoldoende toegang niet na kan komen, blijft Wederpartij gehouden zijn verplichtingen te voldoen. Wederpartij is niet gerechtigd enige verplichting op te schorten op basis van gedragingen door iwell ten gevolge van onvoldoende toegang.

Artikel 8 – Beëindiging

8.1 Indien Wederpartij de offerte, overeenkomst en/of opdracht geheel of gedeeltelijk vroegtijdig annuleert, is zij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst alle door iwell gemaakte en/of nog te maken kosten en/of geleden (directe en indirecte) schade en/of winstderving te vergoeden aan iwell.

8.2 iwell organiseert op verzoek van de Wederpartij verwijdering en recycling van het batterij systeem volgens de dan best beschikbare technieken. Eventuele kosten en/of opbrengsten voor verwijdering en recycling van het batterijsysteem komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9 – Garanties en services

9.1 Geldende garantie in jaren op de batterij installatie is weergegeven op de getekende offerte of overeengekomen in een aparte service level agreement met iwell. De garantieperiode start vanaf datum oplevering batterijcomponenten en/of -systeem door iwell leverancier aan iwell (bijv. datum Bill of Lading, vrachtbrief).

9.2 Iwell zet de productgarantie van producent altijd volledig door naar Wederpartij. Iwell geeft nooit meer garantie aan Wederpartij dan de productgarantie van de producent.

9.3 Wederpartij gaat voor de duur van de garantieperiode een remote monitoring contract aan met iwell om garanties te behouden. Indien Wederpartij zich niet houdt aan het remote monitoring contract vervalt de garantie per direct.

9.4 Gedurende de garantieperiode worden defecte onderdelen kosteloos nieuw geleverd indien oorzaak van defect niet valt onder Artikel 10.1. Benodigde arbeid voor vervanging is geen onderdeel van de overeengekomen garantie en wordt op basis van nacalculatie gefactureerd.

9.5. Wederpartij laat iwell benodigd preventief en correctief onderhoud uitvoeren om garanties te behouden. Facturatie hiervoor vindt plaats op basis van nacalculatie. Iwell hanteert hiervoor het uurtarief excl. BTW van €100 op werkdagen, €150 in avond/ nacht/weekend, €200 op zon- en feestdagen. Indien Wederpartij het onderhoud niet laat uitvoeren door iwell en/of ongeoorloofde wijzigingen maakt aan de batterij installatie, vervalt garantie per direct.

9.6 Wederpartij is gerechtigd de installatie te verzekeren naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid.

Artikel 10 – Uitzonderingen service en garantie

10.1 Storingen die niet onder de service en/of garantie vallen en daarom volledig, inclusief, arbeidsloon en materiaal, in rekening gebracht worden zijn:
a) Storingen die zijn ontstaan doordat er geen of geen juiste elektrische spanning beschikbaar is.

b) Storingen aan de installatiedelen die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing, brand of andere oorzaken van buitenaf;

c) Storingen ontstaan door bediening van de batterij installatie, bijbehorende schakelaars en zekeringen door personen die hiervoor niet door iwell aangewezen zijn;

d) Storingen als gevolg van een defecte kamerthermostaat en/of temperatuurregeling;

e) Storingen als gevolg van wijzigingen aan de installatie die de goede werking van het toestel nadelig kunnen beïnvloeden en niet door iwell zijn aangebracht;

f) Storingen ontstaan als gevolg van het niet laten uitvoeren van reparaties of werkzaamheden die door iwell noodzakelijk werden geacht.

10.2 De kosten van het voorrijden indien iwell na een gemaakte afspraak, zonder tegenbericht van de Wederpartij, geen toegang kan krijgen tot het serviceadres komen voor rekening van Wederpartij. Deze kosten bedragen € 250 EURO (exclusief BTW) per gebeurtenis.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Indien de uitvoering van de opdracht vertraging oploopt door een oorzaak die niet aan iwell kan worden toegerekend, is iwell gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of uit te stellen totdat geen sprake meer is overmacht. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet limitatief, verstaan: brand, overstroming, epidemieën waaronder maar niet beperkt tot COVID-19 en daarmee vergelijkbare epidemieën, werkstaking, rellen, oproer, terrorisme, terrorismedreiging, oorlog, oorlogsdreiging, transportproblemen, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, kernrampen, overheidsmaatregelen, in-,uit- en doorvoer verboden, niet aan iwell toerekenbare tekortkomingen van haar (onder-)toeleveranciers, niet leverbare componenten, computer- en softwarestoringen, storingen in elektriciteit, telefonie, nutsvoorzieningen, netwerkverkeer en internetverbindingen, hacking, virusaanvallen, en alle omstandigheden waaronder redelijkerwijs niet van iwell gevergd kan worden dat zij haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht tijdig of verder nakomt.

11.2 Indien uitvoering van de opdracht blijvend onmogelijk is door overmacht, zullen iwell en Wederpartij zich gedurende twaalf weken inspannen om de overmachtssituatie op te lossen, zodat de overeenkomst alsnog kan worden nagekomen. Als verdere nakoming binnen deze twaalf weken niet is gelukt, is zowel iwell als de Wederpartij gerechtigd de opdracht te beëindigen door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de andere partij onder opgave van de redenen van beëindiging.

11.3 In geval van 11.2 zullen iwell en de Wederpartij over en weer meewerken aan vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van de tussentijdse beëindiging en de gevolgen die de tussentijdse beëindiging heeft voor de wederzijdse uitvoering van de overeenkomst. Aan de hand van de opnamestaat zal een eindafrekening worden opgesteld. De uitkomst van deze vastlegging zal een eindafrekening tot gevolg hebben tussen iwell en de Wederpartij in die zin, dat mocht een der partijen een hoger bedrag hebben vooruitbetaald dan de stand van het werk is op de datum waarop de vastlegging wordt opgemaakt, die partij het meerdere binnen 14 dagen aan de andere partij zal restitueren.

11.4 iwell is in geen geval aansprakelijk voor directe en indirecte schade ten gevolge van enige overmachtssituatie.

11.5 iwell zal waar mogelijk maatregelen treffen ter voorkoming en beperking van (verdere) schade door de overmachtssituatie. De Wederpartij zal de daaraan verbonden kosten op eerste verzoek van iwell aan iwell vergoeden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Aansprakelijkheid van iwell is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

12.2 iwell is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht aan de batterij installatie door vandalisme c.q. geweld.

12.3 Indien iwell aansprakelijk wordt geacht voor schade van de Wederpartij, dan is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag dat onder een eventuele aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar van iwell wordt erkend en uitbetaald, vermeerderd met het (eventuele) eigen risico van iwell onder die verzekering. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.

12.4 Indien onder een aansprakelijkheidsverzekering, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van iwell altijd beperkt tot een bedrag van de factuurwaarde.

12.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval schade te wijten is aan opzet of grove schuld van partijen.

12.6 In het geval dat iwell aansprakelijk is voor eventuele schade veroorzaakt door een gebrek in de batterij installatie, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, namelijk €5.000.000 (zegge, vijf miljoen euro).

12.7 Eventuele vorderingen uit hoofde van schadevergoeding dienen door de Wederpartij uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan aan iwell te worden gemeld, bij gebreke waarvan de vordering jegens iwell vervalt.

12.8 Partijen treffen alle maatregelen die in redelijkheid van hen verwacht mogen worden teneinde schade te voorkomen dan wel te beperken.

12.9 De bepalingen van dit artikel gelden ook ten gunste van het personeel van iwell en de hulppersonen/derden die door iwell bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken zijn.

Artikel 13 – Overige bepalingen

13.1 Partijen verlenen elkaar de vereiste medewerking inzake het verlenen van gebruiksrechten van Intellectueel Eigendom, indien dit voor de uitvoering van de offerte, overeenkomst en/of opdracht noodzakelijk is. Wederpartij erkent, maakt geen aanspraak op en respecteert de intellectuele eigendomsrechten van iwell. Toegestaan gebruik van het Intellectuele Eigendom van iwell betekent nooit overdracht van rechten, Intellectuele Eigendomsrechten blijven te alle tijden bij iwell.

13.2 Wederpartij is verplicht geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie van iwell waarmee Wederpartij in aanraking komt.

13.3 iwell houdt zich bij de uitvoering van werkzaamheden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. Wederpartij dient zich te houden aan Algemene Verordening Gegevensbescherming en geeft inzage in het beleid aangaande persoonsgegevens aan iwell indien zij dit verlangt.

13.4 Iwell heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. iwell zal Wederpartij hiervan op de hoogte stellen minimaal een maand voorafgaand aan inwerkingtreding van de wijziging. Indien de Wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Wederpartij een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Wederpartij de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op alle met iwell gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Indien onderling overleg niet tot een oplossing leidt, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatieUtrecht.